سانچہ:Infobox settlement/lengthdisp

آزاد انسائیکلوپیڈیا، وکیپیڈیا توں

{{lang|ur|

سانچہ:توجه

این زیرالگوی سانچہ:پیوند الگو مقدارهای طولی (مانند ارتفاع) را نمایش می‌دهد.

Usage[سودھو]

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)[سودھو]

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ۶,۲۱۳.۷ ‎‎3 ۱۰,۰۰۰ میٹر (۱۰,۰۰۰ میل)   22222 0 ۱۳,۸۰۸.۱ ‎‎4 ۲۲,۲۲۲ میٹر (۱۳,۸۰۸ میل)
1000 -3 621.4 ‎‎2 ۱,۰۰۰ میٹر (۱,۰۰۰ میل)   2222 0 1380.7 ‎‎3 ۲,۲۲۲ میٹر (۱,۳۸۱ میل)
100 -2 62.1 ‎‎1 ۱۰۰ میٹر (۱۰۰ میل)   222 0 137.9 ‎‎2 ۲۲۲ میٹر (۱۳۸ میل)
10 -1 6.21 ‎‎0 ۱۰ میٹر (۱۰ میل)   22 0 13.7 ‎‎1 ۲۲ میٹر (۱۴ میل)
1 0 0.621 ‎‎-1 ۱ میٹر (۱ میل)   2 0 1.24 ‎‎0 ۲ میٹر (۱ میل)
0.1 1 0.0621 ‎‎-2 ۰.۱ میٹر (۰.۱ میل)   0.2 1 0.124 ‎‎-1 ۰.۲ میٹر (۰.۱ میل)
0.01 2 0.00621 ‎‎-3 ۰.۰۱ میٹر (۰.۰۱ میل)   0.22 2 0.1367 ‎‎-1 ۰.۲۲ میٹر (۰.۱۴ میل)
0.001 3 0.000621 ‎‎-4 ۰.۰۰۱ میٹر (۰.۰۰۱ میل)   0.222 3 0.13794 ‎‎-1 ۰.۲۲۲ میٹر (۰.۱۳۸ میل)
0.0001 4 6.21E-5 ‎‎-5 ۰.۰۰۰۱ میٹر (۰.۰۰۰۱ میل)   0.2222 4 0.138069 ‎‎-1 ۰.۲۲۲۲ میٹر (۰.۱۳۸۱ میل)

Examples: mile (mi)[سودھو]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ۱۶,۰۹۳.۴ ‎‎4 ۲۰,۰۰۰ میٹر (۱۰,۰۰۰ میل)   22222 0 ۳۵,۷۶۲.۸ ‎‎4 ۳۵,۷۶۳ میٹر (۲۲,۲۲۲ میل)
1000 -3 ۱,۶۰۹.۳۴ ‎‎3 ۲,۰۰۰ میٹر (۱,۰۰۰ میل)   2222 0 ۳,۵۷۵.۹۶ ‎‎3 ۳,۵۷۶ میٹر (۲,۲۲۲ میل)
100 -2 ۱۶۰.۹۳ ‎‎2 ۲۰۰ میٹر (۱۰۰ میل)   222 0 ۳۵۷.۲۷ ‎‎2 ۳۵۷ میٹر (۲۲۲ میل)
10 -1 ۱۶.۰۹ ‎‎1 ۲۰ میٹر (۱۰ میل)   22 0 ۳۵.۴۱ ‎‎1 ۳۵ میٹر (۲۲ میل)
1 0 1.61 ‎‎0 ۲ میٹر (۱ میل)   2 0 3.22 ‎‎0 ۳ میٹر (۲ میل)
0.1 1 0.161 ‎‎-1 ۰.۲ میٹر (۰.۱ میل)   0.2 1 0.322 ‎‎-1 ۰.۳ میٹر (۰.۲ میل)
0.01 2 0.0161 ‎‎-2 ۰.۰۲ میٹر (۰.۰۱ میل)   0.22 2 0.3541 ‎‎-1 ۰.۳۵ میٹر (۰.۲۲ میل)
0.001 3 0.00161 ‎‎-3 ۰.۰۰۲ میٹر (۰.۰۰۱ میل)   0.222 3 0.35727 ‎‎-1 ۰.۳۵۷ میٹر (۰.۲۲۲ میل)
0.0001 4 0.000161 ‎‎-4 ۰.۰۰۰۲ میٹر (۰.۰۰۰۱ میل)   0.2222 4 0.357596 ‎‎-1 ۰.۳۵۷۶ میٹر (۰.۲۲۲۲ میل)
0.00001 5 1.61E-5 ‎‎-5 سانچہ:Rnd/e− میٹر (۰.۰۰۰۰۱ میل)   0.22222 5 0.357628 ‎‎-1 ۰.۳۵۷۶۳ میٹر (۰.۲۲۲۲۲ میل)

Examples: metre (m)[سودھو]

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 ‎‎4 ۱۰,۰۰۰ میٹر (۳۰,۰۰۰ فٹ)   22222 0 72906.8 ‎‎4 ۲۲,۲۲۲ میٹر (۷۲,۹۰۷ فٹ)
1000 -3 3280.8 ‎‎3 ۱,۰۰۰ میٹر (۳,۰۰۰ فٹ)   2222 0 7290 ‎‎3 ۲,۲۲۲ میٹر (۷,۲۹۰ فٹ)
100 -2 328.1 ‎‎2 ۱۰۰ میٹر (۳۰۰ فٹ)   222 0 728.3 ‎‎2 ۲۲۲ میٹر (۷۲۸ فٹ)
10 -1 32.8 ‎‎1 ۱۰ میٹر (۳۰ فٹ)   22 0 72.2 ‎‎1 ۲۲ میٹر (۷۲ فٹ)
1 0 3.28 ‎‎0 ۱ میٹر (۳ فٹ)   2 0 6.6 ‎‎0 ۲ میٹر (۷ فٹ)
0.1 1 0.328 ‎‎-1 ۰.۱ میٹر (۰.۳ فٹ)   0.2 1 0.66 ‎‎-1 ۰.۲ میٹر (۰.۷ فٹ)
0.01 2 0.0328 ‎‎-2 ۰.۰۱ میٹر (۰.۰۳ فٹ)   0.22 2 0.722 ‎‎-1 ۰.۲۲ میٹر (۰.۷۲ فٹ)
0.001 3 0.00328 ‎‎-3 ۰.۰۰۱ میٹر (۰.۰۰۳ فٹ)   0.222 3 0.7283 ‎‎-1 ۰.۲۲۲ میٹر (۰.۷۲۸ فٹ)
0.0001 4 0.000328 ‎‎-4 ۰.۰۰۰۱ میٹر (۰.۰۰۰۳ فٹ)   0.2222 4 0.729 ‎‎-1 ۰.۲۲۲۲ میٹر (۰.۷۲۹۰ فٹ)
0.00001 5 3.28E-5 ‎‎-5 ۰.۰۰۰۰۱ میٹر (سانچہ:Rnd/e− فٹ)   0.22222 5 0.729068 ‎‎-1 ۰.۲۲۲۲۲ میٹر (۰.۷۲۹۰۷ فٹ)

Examples: feet (ft)[سودھو]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 ‎‎3 ۰ میٹر (۱۰,۰۰۰ فٹ)   22222 0 6773.3 ‎‎3 ۶,۷۷۳ میٹر (۲۲,۲۲۲ فٹ)
1000 -3 304.8 ‎‎2 ۰ میٹر (۱,۰۰۰ فٹ)   2222 0 677.3 ‎‎2 ۶۷۷ میٹر (۲,۲۲۲ فٹ)
100 -2 30.48 ‎‎1 ۰ میٹر (۱۰۰ فٹ)   222 0 67.7 ‎‎1 ۶۸ میٹر (۲۲۲ فٹ)
10 -1 3.05 ‎‎0 ۰ میٹر (۱۰ فٹ)   22 0 6.7 ‎‎0 ۷ میٹر (۲۲ فٹ)
1 0 0.305 ‎‎-1 ۰ میٹر (۱ فٹ)   2 0 0.61 ‎‎-1 ۱ میٹر (۲ فٹ)
0.1 1 0.0305 ‎‎-2 ۰�۰ میٹر (۰.۱ فٹ)   0.2 1 0.061 ‎‎-2 ۰.۱ میٹر (۰.۲ فٹ)
0.01 2 0.00305 ‎‎-3 ۰�۰۰ میٹر (۰.۰۱ فٹ)   0.22 2 0.0671 ‎‎-2 ۰.۰۷ میٹر (۰.۲۲ فٹ)
0.001 3 0.000305 ‎‎-4 ۰�۰۰۰ میٹر (۰.۰۰۱ فٹ)   0.222 3 0.0677 ‎‎-2 ۰.۰۶۸ میٹر (۰.۲۲۲ فٹ)
0.0001 4 3.05E-5 ‎‎-5 ۰�۰,۰۰۰ میٹر (۰.۰۰۰۱ فٹ)   0.2222 4 0.06773 ‎‎-2 ۰.۰۶۷۷ میٹر (۰.۲۲۲۲ فٹ)

See also[سودھو]